Login

Sample Beit - Midrash

הוראת חגי ישראל | Resources

האמנה ופרשנותיה (5)

חופש לדת – הוועדה

מתוך הערה כללית 22
Continue

חופש דת – אמנת זכויות אזרחיות

אמנה בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות
Continue

חופש דת – זכויות הילד

אמנה בדבר זכויות הילד
Continue

חופש לדת – ההכרזה

ההכרזה לכל באי עולם
Continue

חופש לדת – מרוכז

מקבץ מרוכז מתוך מסמכי זכויות האדם
Continue

מחקרים (1)

שאלון חגים ושבת

סיכום התוצאות
Continue

קולות בעלי ענין (4)

התנגדות הורים

רם פרומן (יו"ר הפורום החילוני)
Continue

יש גם וגם

עליזה גרשון (מנכ"לית "צו פיוס")
Continue

הדתה שמדתה

עמדות מתוך המקורות
Continue

עיתונות (4)

לא הכל זה הדתה

הארץ : מכתבים למערכת 1.9.2017
Continue

האם יש יהדות חילונית?

הארץ - מכתבים למערכת 5.8.2017
Continue

מקורות יהודיים (0)

No Sources

מקורות תרבותיים (1)

הדתה שמדתה – האמנם?

גב האומה - ליאור שליין
Continue