Login

Sample Beit - Midrash

רגישות 4 | Resources

אלרגיות למזון

תמצית המקור:
חוזר מעודכן של מנכ”ל משרד החינוך מביא מידע והנחיות עבור תופעות אלרגיה למוצרי מזון ברמה מסכנת חיים,
הן למוסדות החינוך והן למסגרות אחרות שיש בה פעילות חינוכית.
מטרת ההנחיה לאפשר לילד הסובל מאלרגיה ברמת סיכון גבוהה להשתלב בחברה.
ציות להנחיות יעניק לילד הסובל מאלרגיה רשת ביטחון. על המוסד החינוכי להיערך ליצירת סביבה בטוחה לתלמיד,
בשגרת הלימודים, בשעת חירום וכאשר הילד יהיה חשוף למצוקה עקב חשיפה לאלרגיה.

Last Sources

Avatar

אלימות אלרגית

סובלנות כלפי ילדים עם אלרגיות - מתוך כל העיר