Login

Sample Beit - Midrash

Synopsis

בעד תכנים דתיים

בעד תכנים דתיים

נגד תכנים דתיים

נגד תכנים דתיים

התאמה לרצון ההורים

התאמה לרצון ההורים

Summary 

חלק סברו, שראוי להציג בפני ילדי הגן את האמונה המסורתית (לפיה אלוהים ברא את העולם בשישה ימים וביום השביעי שבת), ואת ההתנהגויות הנוהגות במסורת ובדת (למשל שתי חלות שני נרות), אך אין לקשר זאת דווקא לדת אלא כחלק מהחינוך לאוריינות תרבותית, כלומר, הכרת המסורת היהודית והבנת סמליה והנורמות שלה.

 

חלק אחר סברו, שככל שמדובר בנרטיב ראוי להתמקד בגן הממלכתי רק בנורמות ובערכים אוניברסליים (יום מנוחה שבועי כעקרון חברתי חשוב), לא ראוי לדבר על חובות ועל איסורים הקשורים בשבת הדתית, ובכל מקרה ראוי להתיעץ עם ההורים, כדי שלא תהיה סתירה בין הנהגים בבתי ההורים לבין אלה שבגן, במיוחד אם יש בגן ילדים וילדות מרקע תרבותי רבגוני.

 

לחזרה לסוגיית הוראת חגי ישראל לחץ כאן

לתוצאות השאלון המקדים לחץ כאן