Login

Sample Beit - Midrash

עמוד משתתף

רונית יגודייב

Other Sugiot By רונית יגודייב

דילמת ההליך ההוגן

האם הגננת בסרטון קיימה הליך הוגן ?

סיפור בריאת העולם

כיצד יש לספר את סיפורי הבריאה בחינוך הממלכתי ?

הוראת חגי ישראל

מהם התכנים הלגיטימיים בהוראת החגים בחינוך הממלכתי

בעיית האשמות השווא

תגובות חוייתיות למציאות מכאיבה זו

שבת ותכניה

אילו סוג תכנים ראוי ללמד בחינוך הממלכתי